Thursday, September 3, 2009

INSTITUSI KELUARGA MELAYU: KEUTUHANNYA TERCABAR

INSTITUSI KELUARGA MELAYU : KEUTUHANNYA TERCABAR
Yaacob Harun
______________________________________________________________________

PENDAHULUAN
Kini institusi keluarga mengalami perubahan dramatik baik dari segi struktur dan organisasi. Ini ekoran daripada perubahan yang berlaku dalam masyarakat dalam pelbagai bidang, terutamanya dalam bidang ekonomi dan pendidikan. Perubahan dalam masyarakat ini, khususnya dalam masyarakat Melayu berpunca daripada proses pembaharuan (pemodenan) yang dilancarkan oleh kerajaan semenjak negara mencapai kemerdekaan. Walaupun perubahan telah berlaku di negara ini semasa penjajahan apabila Inggeris memperkenalkan beberapa pembaharuan dalam bidang ekonomi, pentadbiran, pendidikan, infrastruktur dan lain-lain, pembaharuan itu tidak memberi kesan secara langsung ke atas masyarakat Melayu, kerana orang Melayu ketika itu telah dipinggirkan atau tidak diserapkan secara langsung ke dalam sistem ekonomi, pendidikan, dan pembangunan oleh Inggeris. Hanya selepas Merdeka, baru timbul usaha sedar (conscious/deliberate effort) oleh pihak Kerajaan untuk membawa perubahan kepada masyarakat Melayu melalui pelancaran pelbagai program pembaharuan di semua sektor dan bidang.
Proses pembaharuan ini membawa beberapa implikasi positif dan negatif. Persoalan di sini bukan isu buruk baik proses pembaharuan tersebut. Hakikatnya, sebarang proses perubahan samaada dirancangkan atau tidak, akan membawa kedua-dua kesan yang disebutkan itu. Yang penting, pembaharuan adalah sesuatu yang perlu bagi mewujudkan kualiti kehidupan yang lebih baik kepada masyarakat. Kesan negatif jika wujud boleh dicari penyelesaian apabila keadaan menjadi gawat hingga membawa kepada keruntuhan sistem dalam masyarakat.
Ini menjadi premis syarahan ini. Saya cuba membincangkan perubahan kepada insitusi keluarga Melayu dalam konteks pembaharuan. Pada pendapat saya, proses pembaharuan utama yang mempengaruhi atau yang membawa kesan kepada institusi keluarga adalah: pembangunan ekonomi termasuk perindustrian, perbandaran, dan perkembangan pendidikan.

TAKRIFAN KELUARGA
Institusi keluarga yang saya maksudkan di sini adalah ‘family institution’ dan bukan konsep keluarga yang ‘generic’ sifatnya seperti lazim ditakrifkan oleh orang Melayu bagi merangkumi semua kategori sanak saudara atau kaum kerabat (termasuk juga jiran terdekat). Mengikut Kamus Oxford Fajar (2000:645), keluarga (family) adalah ‘kumpulan yang terdiri daripada ibu bapa dan anak-anak mereka (group consisting of parents and their children). Kamus Dewan (1989:573) pula mentakrifkan keluarga sebagai, ‘seisi rumahtangga yang terdiri daripada suami dan isteri sahaja, atau berserta anak-anak’.
Bagi saya kedua-dua takrifan ini agak ringkas dan tidak begitu komprehensif. Saya lebih tertarik dengan takrifan yang diberikan oleh Burges dan rakan-rakan (1971:7) yang menyebut keluarga sebagai, “satu kelompok manusia yang dihubungkan oleh ikatan perkahwinan, ikatan darah, atau melalui pengambilan secara angkat (adoption); mereka tinggal serumah; berinteraksi dan berkomunikasi antara satu sama lain berdasarkan peranan sosial masing-masing sebagai suami dan isteri, sebagai ibu dan bapa, sebagai anak lelaki dan anak perempuan, sebagai abang dan kakak, dan membentuk serta mengekalkan budaya yang sama”. (A family is a group of persons related by ties of marriage, blood, or adoption; constituting a single household; interacting and communicating with each other in their respective social roles of husband and wife, mother and father, son and daughter, brother and sister; and creating and maintaining a common culture). Dalam takrifan ini bukan sahaja aspek keanggotaan keluarga yang dijelaskan, tetapi memasuki juga aspek pertalian atau hubungan antara anggota keluarga tersebut, corak kediaman, peranan yang dijalankan oleh setiap anggota, dan ‘budaya’ keluarga yang mereka bentuk dan dokong bersama. Sebagai pelengkap, Fletcher (1966:27) menambah dengan mengatakan, ‘anggota keluarga mempunyai nama keluarga, murtabat sosial dan tradisi kekeluargaan yang sama. Mereka juga menganggotai kelompok masyarakat yang sama, sama-sama menikmati kesenangan dan sama-sama mengalami kesusahan, sama-sama bergembira dan sama-sama pula berduka’.
Nilai paling tinggi diberi kepada keluarga, terutama pada keluarga asas yang terdiri daripada suami, isteri dan anak-anak yang masih kecil. Apabila anak-anak meningkat dewasa, berkahwin dan membentuk keluarga sendiri, ikatan mereka dengan keluarga ibu bapa menjadi berkurangan. Mereka akan lebih terikat dan menumpukan perhatian kepada keluarga yang mereka bentuk itu. Namun demikian, nilai yang tinggi juga diberi kepada keluarga luas, yang keanggotaannya termasuk datuk, nenek, bapa saudara, ibu saudara, dan sepupu yang tinggal sebumbung, atau tinggal dalam isirumah lain tetapi berdekatan dalam kawasan kediaman atau kampung yang sama.
Perhubungan di kalangan anggota sesebuah keluarga itu (tidak kira keluarga asas atau pun keluarga luas), pada hakikatnya, mengikut pola-pola yang tetap, meliputi peranan, tingkah laku, hak dan juga tanggung jawab terhadap satu sama lain. Ini menepati satu sistem jangkaan (a system of expectation) yang diakui serta didokong bersama oleh semua anggota masyarakat. Sistem jangkaan ini pula adalah berlandaskan pada sistem nilai (dominan) yang menjadi teras budaya. Selagi setiap anggota keluarga mengetahui peranan, hak dan tanggung jawab masing-masing dan melaksanakan seperti yang dijangkakan, selagi itu keluarga kekal sebagai institusi sosial yang utuh dan mantap dalam masyarakat.
Secara ideal, satu-satu sistem keluarga yang utuh itu wujud atas landasan berikut:

1. Pembentukan keluarga berdasarkan perkahwinan yang sah mengikut undang-undang agama dan peraturan adat;
2. Perkahwinan itu direstui oleh kaum keluarga dan sanak saudara dari kedua-belah pihak;
3. Terdapat perasaan cinta dan kasih sayang yang mendalam antara pasangan suami isteri;
4. Memperlihatkan perhubungan yang mesra dan sifat hormat menghormati antara semua anggota dalam keluarga terutamanya antara pasangan suami isteri dan antara ibu bapa dan anak-anak;
5. Semua anggota keluarga menjalankan peranan masing-masing dengan baik dan berkesan berlandaskan sistem jangkaan (a system of expectation) berdasarkan nilai-nilai yang dikongsi bersama dalam masyarakat;
6. Setiap fungsi keluarga dijalankan dengan berkesan, terutama fungsi ekonomi, fungsi pendidikan, fungsi agama, dan fungsi perlindungan;
7. Tidak ada campur tangan dan gangguan dari mana-mana pihak, terutamanya dari ibu bapa dan mertua dalam urusan keluarga;
8. Memperlihatkan ciri-ciri serakberai dan konflik keluarga yang minima, dan dapat diatasi dengan baik tanpa mengganggu-gugat rutin kehidupan keluarga; dan
9. Keluarga berkekalan hingga ke akhir hayat pasangan suami isteri yang membentuknya.

PERUBAHAN KELUARGA & KESANNYA
Perubahan keluarga dibincangkan dalam dua bahagian, bahagian pertama meneliti faktor yang membawa atau mempengaruhi perubahan keluarga, dan bahagian kedua, bidang utama perubahan keluarga tersebut. Dalam perbincangan ini saya merujuk kepada perubahan yang berlaku pada institusi keluarga Melayu dengan menurunkan contoh-contoh berkaitan dengannya.

Faktor Perubahan Keluarga
Seperti yang saya nyatakan pada awal tadi, perbincangan tentang perubahan keluarga ini mengambil premis bahawa ‘proses pembaharuan dalam masyarakat akan membawa kesan kepada sistem-sistem masyarakat yang merupakan komponen masyarakat tersebut’. Di sini saya melihat proses pembaharuan (pemodenan) yang berlaku dalam masyarakat Melayu dan kesannya ke atas sistem keluarga. Proses pembaharuan itu merangkumi bidang yang luas, terpenting dalam konteks ini seperti yang saya katakan adalah pembangunan ekonomi termasuk perindustrian, perbandaran, dan perkembangan pendidikan.

(i) Pembangunan Ekonomi
Perubahan keluarga mempunyai hubungan rapat dengan dasar dan strategi pembangunan ekonomi negara, baik di sektor bandar maupun di luar bandar. Pembukaan rancangan tanah (Felda) yang menempatkan beribu-ribu petani di tanah rancangan, misalnya membawa kepada perpindahan keluarga, dan perpindahan ini adalah perpindahan tetap kerana mereka yang menerokai tanah rancangan itu tidak akan pulang lagi untuk tinggal bersama keluarga di kampung asal. Selain itu, perkembangan teknologi moden di sektor pertanian juga menjejaskan organisasi tenaga kerja di peringkat keluarga. Pada satu masa dulu tenaga kerja keluarga, termasuk tenaga isteri dan anak-anak digemblingkan dalam proses pengeluaraan, dan hasilnya adalah dikira sebagai hasil bersama. Kini, keluarga Melayu luar bandar tidak lagi menjadi unit pengeluaran ekonomi. Sebahagian besar daripada anggota keluarga (khususnya anak-anak) tidak lagi menjalankan pekerjaan di sektor tradisi, dan masing-masing pula mempunyai pendapatan sendiri yang tidak lagi dikongsi bersama.
Dasar ekonomi negara (contohnya DEB) yang menggalakkan penglibatan orang Melayu dalam ekonomi moden (di bandar) juga membawa implikasi yang sama dengan apa yang dibincangkan di atas. Dasar ini dengan secara sedar dilancarkan untuk mengalih pelibatan orang Melayu supaya tidak terus mewarisi pekerjaan tradisi mereka di luar bandar. Anak-anak yang berpendidikan dari satu keluarga, dan yang mendapat latihan untuk mengisi pelbagai peluang pekerjaan di sektor moden tersebut akan akhirnya menjalankan pekerjaan yang begitu rancam bentuknya. Kediaman mereka juga begitu tersebar (disperse) antara satu sama lain. Kesannya adalah sama seperti yang dibincangakan di atas, iaitu kelunturan sistem keluarga dilihat dari segi perpaduan keluarga yang terjejas, ketidaksamaan kedudukan sosio-ekonomi, kerenggangan hubungan kekeluargaan dan amalan kekeluargaan yang berbeza-beza.
Pelibatan penduduk Melayu di sektor moden dihubungkan dengan proses perindustrian. Saya mengambil pendirian bahawa proses perindustrian itu adalah proses perubahan ekonomi tradisi dari yang bercorak pertanian (agricultural) kepada ekonomi moden yang bercorak bukan-pertanian (non-agricultural). Kegiatan ekonomi bukan-pertanian itu tidak semata-mata berthabit dengan aktiviti perindustrian per se tetapi merangkumi segala kegiatan bukan-pertanian yang terdapat di sektor moden, khususnya di bandar. Ini termasuk segala kegiatan dalam bidang pembuatan (manufacturing) perniagaan (commercial), perkhidmatan (services), pengangkutan (transport), dan lain-lain kegiatan sokongan yang terdapat di sector moden tersebut (Nel Anderson, 1963)
Kegiatan ekonomi di sektor moden ini memerlukan kemahiran, kecekapan dan persediaan khusus dari segi teknik, rutin, dan falsafah yang selaras dengan tuntutan ekonomi moden tersebut. Kecekapan dan kemahiran serta perkara yang berkaitan ini tidak dapat dibekalkan oleh institusi keluarga. Ini berbeza dengan kegiatan ekonomi primary iaitu pertanian, perikanan dan perhutanan yang tidak memerlukan pembelajaran khusus selain ibu bapa melatih secara informal anak-anak mereka dengan keamahiran asas bagi mewarisi pekerjaan di sektor ekonomi tradisi berkenaan.
Dalam konteks memenuhi tuntutan ekonomi moden, institusi keluarga terpaksa menyerahkan fungsi utamanya khususnya fungsi ekonomi dan pendidikan kepada agensi luar keluarga. Walaupun pencapaian (ekonomi) pada umumnya telah meningkat akibat proses pembezaan struktur (structural differentiation), tetapi akibatnya institusi keluarga itu telah menjadi terpinggir, dan tidak lagi produktif dari segi ekonomi (non-productive economic unit). Bagi keluarga yang tidak mampu menyediakan segala kemudahan kepada anak-anak untuk melengkapkan diri dengan tuntutan ekonomi perindustrian moden (disebabkan terperangkap dalam kemiskinan dan kejahilan), akan berdepan dengan situasi di mana anak-anak mereka juga menjadi golongan yang terpinggir dalam arena pembangunan yang menjanjikan pelbagai faedah dan kekayaan itu. Kejayaan dalam peperiksaan STPM misalnya belum lagi menjaminkan tempat di IPTA kerana persaingan atas dasar merit. Hasrat untuk meneruskan pengajian di IPTS juga tidak tercapai kerana kos pengajian yang tinggi. Akibatnya, wujud keadaan serakberai bukan sahaja di peringkat macro (masyarakat) seperti pengangguran, jenayah dsb., tetapi lebih buruk di peringkat micro (keluarga). Kes-kes penyalagunaan dadah yang meruncing di kalangan remaja Melayu (termasuk di kawasan luar bandar, misalnya di rancangan tanah Felda) sebahagiannya berpunca daripada perkembangan yang berlaku ini.

(ii) Perbandaran
Perbandaran dilihat dari tiga aspek utama iaitu: penghijrahan ke bandar, pertukaran pekerjaan dari pertanian kepada bukan-pertanian (telah dibincangakan di atas), dan mengamalkan cara hidup bandar. Ketiga proses ini berlaku secara serentak dan saling bertautan antara satu sama lain.
Perpindahan ke bandar melibatkan pergerakan penduduk dari kawasan luar bandar ke bandar. Dalam perkembangan masa kini pergerakan penduduk dari luar bandar ke bandar adalah bermotifkan ekonomi. Kegiatan ekonomi perindustrian di sektor bandar menjanjikan pulangan ekonomi yang tinggi (5 kali ganda), lantaran itu menjadi tarikan kepada penduduk miskin di luar bandar untuk mengubah nasib diri mereka di bandar. Namun demikian, jika datang ke bandar dengan hanya berbekal pengetahuan dan kemahiran yang minima, maka kekayaan yang dimimpi itu akan tinggal mimpi sahaja. Ini yang berlaku di kebanyakan negara membangun termasuk Malaysia, di mana kadar penghijrahan ke bandar yang tinggi akan menyebabkan berlakunya perpindahan kemiskinan dari luar bandar ke bandar. Manifestsinya ialah dengan wujudnya kawasan setinggan dan kawasan perumahan sesak dan tak bermutu. Kawasan seperti ini menjadi tempat membiaknya jenayah, penagihan dadah, dan pelbagai kegiatan anti-sosial.
Kediaman di bandar yang sempit dari ruang (misalnya, unit rumah pangsa satu-bilik) ditambah dengan kekurangan prasarana dan kemudahan asas, mewujudkan tekanan kepada keluarga. Ini membawa kepada pelbagai kepincangan dan ketegangan dalam kehidupan keluarga terutama yang melibatkan remaja, contohnya kewujudan gejala sosial seperti budaya lepak, berpoya-poya, salahlaku seksual, penyalahgunaan dadah, dll.
Bandar mempunyai struktur sosial yang berbeza dengan luar bandar. Ketidakseragaman dari segi penduduk, agama, cara hidup, indifference masyarakat dan jiran, darjah individualisma yang tinggi, persaingan, perpaduan yang longgar, perhubungan sosial bercorak segmental dan sementara, dll., mengakibatkan masyarakat dan keluarga bandaran terumbang ambing melayari hidup mengikut nafsu-nafsi masing-masing. Tanpa sistem sokongan daripada mana-mana pihak secara ikhlas dan khusus, terutamanya dari sanak saudara dan kaum keluarga menjadikan keluarga tersebut lemah dan mudah terancam (vulnerable) oleh faktor luaran yang tidak menentu sifatnya itu. Walaupun masyarakat Melayu bandaran cuba mempertahankan ciri-ciri kehidupan luar bandar dengan menghidupkan amalan tradisi seperti gotong royong, menganjurkan majlis agama, mengadakan rumah terbuka pada hari raya dll, amalan-amalan ini lebih bersifat formal selaras dengan corak kehidupan bandaran moden yang tidak bersasaskan cara hidup keMelayuan. Orang Melayu di tengah medan kosmopolitan yang tidak bertunjangkan cara hidup Melayu akan mudah bertukar sifat dan amalan kekeluargaannya. Tidak kurang amalan ini bercanggah dengan ketetapan agama (Islam) dan budaya Melayu. Ini termasuk pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan, bersekedudukan tanpa nikah, pemilihan pasangan sejenis, sumbang mahram, berpakaian menjolok mata, menggunakan bahasa percakapan yang kasar, tidak menghormati orang tua, dll. Sikap masyarakat bandaran yang tidak mahu ‘menjaga tepi kain orang’, berserta dengan kawalan sosial sekunder (secondary social control) yang tidak efektif, dan dengan terdapat banyak cara dan tempat untuk berselindung dari pengetahuan umum, menyebabkan amalan negatif dan gejala sosial bercambah dan membiak di bandar.

Petikan Akhbar

KUALA LUMPUR: Kebanyakan rakyat negara ini hilang dara atau teruna menjelang usia 22 tahun, sebelum kebanyakan mereka melangkah ke gerbang perkahwinan. “Secara keseluruhan, kebanyakan rakyat Malaysia mengadakan hubungan seks sebelum kahwin,” kata Profesor Madya Dr Lekhraj Rampal dari Universiti Putra Malaysia, yang tahun lepas mengetuai satu kajian risiko perlakuan yang boleh membawa kepada jangkitan HIV. Kajian itu mendapati 75 peratus atau 14,121 daripada 18,805 responden yang ditemui adalah aktif seks, di samping menunjukkan 8.4 peratus pernah mengadakan hubungan seks ketika berusia 15 tahun.Bagi mereka yang berusia 16 hingga 18 tahun, 34 peratus mengaku mempunyai pengalaman seks. “Apa yang dapat dikatakan, kebanyakan rakyat Malaysia tidak mahu membicangkan pengalaman seksual mereka, walaupun masyarakat sudah agak terbuka berhubung perkara ini,” katanya.Kajian itu turut mendedahkan bahawa 22 peratus responden mendapatkan perkhidmatan seks daripada aktiviti pelacuran atau gemar bertukar pasangan yang meliputi tidur semalaman, sepanjang tempoh 12 bulan kajian berkenaan. (Berita Minggu 31 Julai 2005)

(iii) Perkembangan Pendidikan.
Perkembangan pendidikan, khususnya pendidikan sekular membawa beberapa implikasi (positif dan juga negatif) kepada keluarga. Seperti yang telah dinyatakan di atas, sektor ekonomi moden memerlukan tenaga kerja yang mahir dan berkebolehan dalam bidang industri, perdagangan, komersial, perkhidmatan, perubatan, dan sebagainya. Kesanya ialah anak-anak akan meninggalkan keluarga induk mereka untuk memasuki pusat pengajian tinggi sama ada di dalam tau di luar negara. Malah, ada yang meninggalkan keluarga sejak berumur 12 tahun apabila memasuki sekolah asrama penuh, dan seterusnya insitusi pengajian tinggi. Apabila bekerja, mereka tidak juga tinggal berdekatan dengan keluarga. Tempat tinggal mereka bertaburan di merata tempat, ada yang dekat dan tidak pula yang berjauhan dari keluarga. Lantarannya, hubungan kekeluargaan akan menjadi renggang, dan dalam banyak kes dan keadaan, ada di kalangan sanak saudara dekat (misalnya di kalangan sepupu) yang tidak mengenali antara satu sama lain.
Anak-anak yang terpelajar ini tidak lagi mewarisi pekerjaan tradisi ibu bapa mereka. Mobiliti inter-generasi (inter-generational mobility) akan berlaku apabila pekerjaan mereka itu mendatangkan pendapatan berlipat gali ganda banyaknya daripada pendapatan ibu bapa. Sehubung dengan itu profesyen di kalangan anak-anak juga berbeza antara satu sama lain, bergantung kepada tahap pencapaian pendidikan mereka. Ada yang menjawat jawatan bertaraf tinggi, dan ada pula yang sebaliknya. Ada yang hidup mewah dan kaya raya, dan ada pula yang hidup miskin. Ada yang tinggal di banglo besar dengan segala kemudahan, dan ada pula yang menjadi penghuni kawasan setinggan. Sedikit sebanyak karenggangan perhubungan akan berlaku di antara adik beradik seibu sebapa ini berpunca daripada perbezaan taraf kedudukan dan gaya hidup antara mereka. Sebagai ibu bapa pula, mereka akan mengalir air mata melihat anak-anak mereka, yang pada satu masa dulu bergaul mesra serta menghadapi senang susah bersama, akan akhirnya mempunyai nasib yang berbeza, kerana kasih sayang ibu bapa terhadap anak-anak itu semuanya sama.
Pendidikan membuka minda, menjana perkembangan intelek, dan merombak fahaman dan sikap lama. Generasi muda yang mendapat pendidikan sekular mempunyai orientasi nilai yang agak berbeza daripada apa yang didokong oleh generasi tua, dengan demikian mereka mempunyai pandangan dan sikap yang juga berbeza. Di sini akan wujud kesenjangan generasi atau ‘generation gap’. Kesenjangan generasi yang wujud antara dua generasi (iaitu generasi ibu bapa dan anak) atau antara tiga generasi (iaitu generasi datuk/nenek, generasi ibu bapa, dan generasi cucu) pada keadaan dan aspek tertentu membawa kepada amalan kehidupan keluarga yang berbeza (contohnya, dalam perkara berkaitan dengan memilih pasangan hidup, kediaman selepas berkahwin, proses sosialisasi dan didikan anak-anak, peranan kahwinan, dsb). Malah, kesenjangan generasi ini tidak kurang membawa kepada pergeseran dan konflik keluarga. Gejala sosial seperti lari dari rumah, berlepak, berpoya dan menghabiskan masa dengan teman sebaya/setara (peer group), dll., adalah antara manifestasi kesenjangan yang dimaksudkan.

Bidang Perubahan Keluarga
Perubahan keluarga berlaku dalam empat bidang utama: (i) bentuk keluarga, (ii) fungsi keluarga, (iii) peranan kahwinan (conjugal roles), dan (iv) perhubungan kekeluargaan. Ada aspek-aspek tertentu dalam perbincangan di bahagian ini yang berkaitan rapat dengan perbincangan tentang faktor perubahan keluarga di atas. Seperti yang dinyatakan, pada umumnya saya merujuk kepada orang Melayu dan institusi keluarga Melayu.

(i) Bentuk Keluarga
Ditinjau dari segi bentuk, kelaziman keluarga yang wujud pada masa ini dan merupakan bentuk yang popular terutama di bandar-bandar adalah keluarga asas (nuclear family) dianggotai oleh pasangan suami isteri serta anak-anak mereka. Satu kajian oleh Pusat Penyelidikan Pembangunan Wanita (KANITA) Universiti Sains Malaysia (USM) ke atas 5,000 wanita seluruh negara mendapati 92.7 peratus keluarga adalah keluarga asas. Majoriti keluarga yang ditemu bual lebih memberi keutamaan membentuk keluarga asas yang bersaiz kecil berbanding keluarga besar (extended family)[ http://jkm.selangor.gov.my/artikel1.htm].
Oleh kerana tiada kehadiran orang lain seperti datuk atau nenek dalam keluarga atau kehadiran mereka hanya sementara sahaja, maka keluarga asas ini lebih berdikari sifatnya. Kestabilan keluarga banyak bergantung kepada sejauhmana wujudnya kesafahaman dan kesesuaian hubungan kahwinan antara pasangan suami isteri. Ini pula bergantung kepada sejauhmana pula perasaan “cinta dan kasih sayang” antara mereka masih wujud dan masih dipertahankan. Keluarga asas sedemikian disebut keluarga asas kahwinan (conjugal nuclear family).
Dari satu segi, keluarga asas kahwinan ini adalah baik dan popular kerana pasangan suami isteri bebas mengatur kehidupan keluarga mereka sendiri tanpa dipengaruhi dan diganggui oleh sistem keluarga luas (ibu bapa), tetapi di sudut lain ia dianggap rapuh (fragile) dan mudah runtuh kerana tidak mempunyai sistem sokongan daripada keluarga luas. Kes keganasan rumahtangga, pengabaian isteri dan anak-anak, deraan isteri, deraan suami (dari segi mental terutamanya), deraan anak-anak, dan kes-kes perceraian adalah antara contoh yang menunjukan keadaan serak berai (disorganization) serta kerapuhan sistem keluarga asas kahwinan ini.
Berkurangnya sistem sokongan daripada keluarga luas sebahagian besarnya berpunca daripada cara keluarga itu dibentuk. Pada masa ini kebanyakan keluarga dibentuk atas dasar pilihan sendiri yang lahir daripada pertemuan dan perkenalan muda mudi semasa belajar, atau semasa mereka bekerja. Campur tangan ibu bapa dalam pemilihan jodoh adalah minima, kalau ada pun dalam urusan peminangan dan perkahwinan sahaja yang dilakukan mengikut ketetapan adat. Bagi yang bekerja, wang hantaran dan keperluan-keperluan lain, disediakan sendiri tanpa bergantung kepada ibu bapa. Kadang-kadang wang hantaran itu dikumpul bersama oleh pasangan yang akan berkahwin tersebut.
Selain itu, perkahwinan muda mudi kini lebih mementingkan kesesuaian perhubungan antara dua individu sahaja dan tidak sangat mementingkan kesesuaian perhubungan antara dua kelompok keluarga, iaitu ibu bapa dari kedua-dua belah pihak. Oleh kerana bebas mencari jodoh sendiri, faktor-faktor seperti ikatan kekeluargaan, latar belakang keluarga, kedudukan ekonomi dan taraf sosial keluarga, kawasan kediaman dan negeri, agama dan lain-lain bukan lagi menjadi pertimbangan utama dalam pemilihan jodoh. Akibatnya, tidak atau kurang wujud kesesuaian dan kerjasama antara kelompok keluarga tersebut. Pasangan yang berkahwin itu menghadapi tekanan dan juga masalah, khususnya yang berkaitan dengan keharmonian perhubungan mertua-menantu dan juga dalam perhubungan sesama besan. Konflik kahwinan (conjugal conflict), jika timbul, terutama sekali pada peringkat awal perkahwinan tidak dapat dibendung atau ditenteramkan oleh pihak ketiga (dengan menyediakan sistem sokongan yang diperlukan). Ini meupakan salah satu faktor yang membawa kepada serakberai keluarga (family diorganization) yang dinyatakan.
Oleh kerana mengambil masa yang agak panjang untuk melengkapkan diri dengan kemahiran serta kepakaran yang diperlukan bagi memenuhi tuntutan pekerjaan di sektor moden, sebahagian besar daripada keluarga masa kini dibentuk oleh pasangan yang matang dan agak berumur. Dari satu segi, ini merupakan sesuatu yang baik kerana pasangan itu dapat menghadapi alam rumah tangga dengan lebih bersedia baik dari segi material atau pun dari segi emosi. Akan tetapi, dari sudut yang lain pula, didapati keluarga yang dibentuk oleh pasangan yang telah “berumur”, terutama bagi isteri tidak dapat menjalankan fungsi pembiakan (procreative function) dengan berkesan kerana isteri yang telah melewati had umur tertentu (35 tahun) tidak lagi digalakkan untuk mengandung dan melahirkan anak. Pasangan yang lewat berkahwin juga terpaksa menanggung beban penjagaan dan pendidikan anak-anak hingga pada peringkat mereka bergelar ‘warga emas’. Pada peringkat umur sebegini, mereka kurang tenaga dan upaya untuk membendung anak-anak yang masih muda dan mentah itu daripada terjebak dalam gejala sosial yang dinyatakan di atas.

(ii) Fungsi Keluarga
Akibat pembezaan struktur (structural differentiation), kebanyakan daripada fungsi keluarga moden telah diambilalih atau diserahkan kepada bebeberapa agensi luar keluarga. Dengan pelucutan fungsi ini, keutuhan keluarga moden (termasuk keluarga Melayu moden) telah terjejas. Untuk syarahan ini saya hanya menumpukan perhatian kepada dua fungsi utama keluarga, iaitu fungsi ekonomi, dan fungsi pendidikan. Saya berpendapat kedua-dua fungsi ini ada kaitan rapat dengan topik perbincangan.
Seperti telah disebutkan, dalam keadaan yang berubah, keluarga tidak lagi bertindak sebagai satu unit ekonomi (baik di peringkat pengeluaran atau di peringkat penggunaan). Oleh kerana wujudnya pelbagaian kegiatan ekonomi (diversification of economic activities) anggota keluarga tidak lagi terlibat dalam pekerjaaan yang sama. Pendapatan yang diterima daripada pekerjaan yang dilakukan itu juga berbeza. Ini membawa kepada keadaan di mana keluarga tidak lagi dapat menggemblengkan semua tenaga anggotanya dalam proses pengeluaran, dan juga tidak lagi dapat menyatukan semua hasil dan juga pendapatan untuk dikongsi bersama. Kini suami dan isteri tidak boleh saling bantu dalam pekerjaan, begitu juga tenaga anak-anak tidak boleh digunakan dalam proses pengeluaran tersebut. Justeru itu, sesiapa sahaja yang tidak dapat menyumbangkan tenaga dalam pekerjaan atau tidak dapat menghasilkan pendapatan, dianggap sebagai tanggungan (liabilities). Jika ramai tanggungan, maka lebih berat yang perlu dipikul oleh keluarga. Dalam konteks ini, didapati keluarga yang kecil (dari segi saiz keanggotaan dan bilangan anak) yang tidak membebankan dari segi ekonomi adalah menjadi bentuk yang popular.
Akibat daripada menjalankan pekerjaan yang berbagai-bagai atau tidak terlibat dalam pekerjaan yang sama, maka perasaan harap mengharap serta bantu membantu di kalangan anggota keluarga, kian berkurangan. Malah, ada yang begitu “berkira” hingga timbulnya amalan, bapa berhutang dengan anak (dan sebaliknya) atau suami berhutang dengan isteri (dan sebaliknya). Jadi, tidak hairan jika kita selalu dengar bahawa pergeseran keluarga dan konflik rumah tangga sering berpunca dari keadaan yang disebutkan ini.
Apabila isteri turut terlibat dalam pasaran buruh di luar keluarga, maka tugas ekonomi beliau dalam lingkungan keluarga akan terabai. Bagi yang mampu, tugas itu diserahkan kepada orang lain untuk menjalankannya, misalnya dengan mengambil pembantu rumah. Oleh kerana tugas mengurus rumah tangga ini secara tradisinya dihubungkan dengan kaum wanita, maka isteri kerjaya terpaksa juga menjalankan tugas ini apabila pulang dari kerja. Walau pun dalam keadaan tertentu suami turut membantu, tetapi bebannya lebih berat dipikul oleh isteri. (Hoffman, 1963).
Jika pun isteri tidak terlibat dalam pasaran buruh, tugas domestik beliau adalah juga berat. Disebabkan tinggal terpisah daripada sanak saudara, keluarga asas kahwinan (conjugal nuclear family) tidak mudah atau tidak mungkin mendapat bantuan tenaga dalam urusan rumah tangga seperti yang lazim berlaku dalam sistem keluarga luas. Jika tidak mampu dari segi kewangan untuk mengambil pembantu, seluruh tugas urusan rumah tangga diserahkan kepada isteri tersebut. Beban yang ditanggung serta tekanan yang dihadapi oleh isteri berkenaan akan dizahirkan melalui berbagai-bagai cara membantah seperti pengabaian tugas sebagai isteri dan ibu, deraan ke atas anak-anak, atau, dalam keadaan ekstrim, melalui perceraian.

Petikan Akhbar:

Ikatan keluarga Kian rapuh – Peningkatan kes perceraian yang berlaku di negara ini dikhuatiri akan menjadi ikutan kepada pasangan yang baru mendirikan rumah tangga.Jumlah kes perceraian dilaporkan meningkat seratus peratus setiap tahun disebabkan kegagalan pasangan memahami keperluan institusi keluarga yang sebenar. Pada masa ini seramai 100,000 pasangan Islam dan 60,000 pasangan bukan Islam mendirikan rumah tangga setiap tahun.Daripada jumlah itu sebanyak 1,000 hingga 3,000 kes perceraian dilaporkan setiap tahun meliputi pelbagai latar belakang kaum dan agama. Permasalahan tersebut turut menarik perhatian Setiausaha Parlimen Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Beliau bimbang jika suatu hari nanti perceraian dianggap sebagai satu aliran atau trend yang menjadi ikutan pasangan yang baru berumah tangga. Katanya, sesetengah pasangan menjadikan perceraian sebagai jalan keluar untuk lari daripada masalah rumah tangga, bukannya berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut. “Perkembangan ini jelas mencerminkan bahawa ikatan kekeluargaan di kalangan masyarakat kita semakin rapuh mungkin kerana ibu bapa masing-masing sibuk bekerja,” katanya. Beliau berkata, cara hidup yang semakin mementingkan kebendaan banyak mengubah maksud keluarga itu sendiri.Ini katanya, termasuk isu penceraian yang seolah-olah tidak membawa sebarang makna kepada pasangan yang berumah tangga. “Nilai-nilai kekeluargaan yang ada kini semakin berubah. Kalau dulu payah sangat kita hendak lihat orang bercerai, kini kita akan dengar seolah-olah ia bukan perkara penting dalam hidup,” katanya ketika merasmikan pameran Wadah Keluargaku 05, di Kuala Lumpur, baru-baru ini. (Utusan Malaysia 12 Ogos 2005)

Selain fungsi ekonomi, keluarga masa kini juga tidak dapat menjalankan fungsi pendidikan dan sosialisasi seperti keadaan tradisi. Pendidikan yang dimaksudkan di sini bukanlah pendidikan formal sepertimana diajar di sekolah, tetapi sesuatu yang bercorak progresif melibatkan seluruh proses sosialisasi. Dalam soal ini kepentingan parenting tidak dapat dipertikaikan bagi perkembangan fizikal, intelek, emosi dan juga perkembangan sosial seseorang kanak-kanak (Popenoe, 1967). Anak-anak yang dididik dengan sempurna oleh ibu bapa, bukan sahaja akan menjadi anggota masyarakat yang berguna, tetapi akan mempunyai ikatan emosi dan sentimen yang kuat terhadap ibu bapa mereka.
Apabila kedua-dua ibu bapa berkerja, mereka terpaksa bergantung kepada agensi-agensi seperti “baby-sitter”, dan pembantu rumah untuk menjaga dan mendidik anak. Ini tidak akan menjaminkan yang anak-anak itu terdidik mengikut kemahuan ibu bapa. Nilai-nilai (budaya) yang didokong oleh keluarga tidak dapat diperturunkan kepada anak-anak tersebut. Keadaan seperti ini jika berterusan bukan sahaja akan merenggangkan hubungan antara ibu bapa dan anak-anak hingga menjejaskan perasaan kasih sayang antara mereka, tetapi juga akan menggugat keutuhan keluarga itu sendiri. Dalam sistem keluarga luas, perkara-perkara ini dapat dikurangkan atau sedikit sebanyak dapat dielakkan kerana anggota keluarga yang lain misalnya datuk, nenek, ibu saudara dan sebagainya turut membantu menjaga atau mengasuh anak-anak semasa ibu bapa mereka keluar berkerja.

(iii) Peranan Kahwinan
Peranan kahwinan (conjugal roles) adalah peranan yang dijalankan oleh pasangan suami isteri. Lazimnya pembahagian peranan kahwinan ini dibuat atas dasar gender, lelaki menjalankan peranan instrumental sebagai pencari nafkah keluarga, dan wanita pula menjalankan peranan ekspresif sebagai pengurus rumahtangga. Namun demikian, dalam keadaan yang berubah ekoran daripada proses pemodenan (terutama perkembangan pendidikan) ramai wanita turut terlibat dalam pasaran buruh menjalankan peranan di luar keluarga yang pada satu masa dulu menjadi monopoli kaum lelaki. Di Malaysia, pelibatan kaum wanita, termasuk wanita Melayu menjadi kian meluas dan peratusannya kian meningkat dari setahun ke setahun. Wanita Melayu hari ini terlibat dalam berbagai-bagai pekerjaan terutamanya dalam bidang pendidikan dan perkhidmatan.
Kemasukan wanita ke dalam pasaran buruh di luar keluarga bukan sahaja membawa perubahan kepada struktur keluarga, tetapi juga kepada seluruh operasi keluarga tersebut. Dari segi struktur, wujud keluarga kerjaya-duaan (dual career family) yang memperlihatkan ciri/keadaan khusus seperti berikut:
1. Tugas mencari nafkah keluarga adalah menjadi tanggung jawab bersama dan bukan lagi terletak di tangan suami.
2. Isteri mempunyai autoriti yang sama banyak dalam membuat keputusan penting mengenai keluarga.
3. Sikap dominasi suami ke atas isteri berkurangan.
4. Isteri tidak lagi bergantung seluruhnya dari segi ekonomi kepada suami.
5. Wujud bibit-bibit “persaingan” antara pasangan suami-isteri.

Kajian di kalangan kelas menengah di Amerika menunjukkan apabila suami isteri terlalu menumpukan perhatian kepada pekerjaan masing-masing dan tidak mempunyai kesempatan yang lebih untuk bersama keluarga, kerenggangan hubungan yang membawa kepada hakisan cinta antara mereka akan berlaku. Kadar percerain meningkat apabila terdapat persaingan antara pasangan suami isteri dalam bidang pekerjaan dan juga apabila golongan wanita merasai diri mereka boleh berdikari tanpa bergantung kepada suami. (Talcott Parsons,1977).
Pada hakikatnya, kaum wanita yang bekerja berada dalam dilemma, ditarik oleh dua kepentingan yang berbeza, di satu pihak oleh kepentingan keluarga dan di pihak lain pula oleh kepentingan kerjaya. Terdapat tiga opsyen bagi wanita di sini: (i) berkahwin, (ii) bekerja, dan (iii) berkahwin sekaligus bekerja. Dalam keadaan normal, wanita tidak boleh menjadi superhuman, terutama bagi mereka yang memilih opsyen ketiga. Mereka menghadapi, bukan sahaja tekanan fizikal, malah juga tekanan mental sepertimana dikatakan oleh Rapoport (1976), “the attempt to combine motherhood with paid employment presents women with intense overload dilemmas and conflicts of loyalty and commitment and may involve considerable physical and mental stress”.
Keadaan ini juga berpunca daripada psychological lag seperti yang dikemukakan oleh Rapoport & Rapoport (1972) yang mengatakan perubahan peranan kahwinan antara lelaki dan perempuan adalah tidak seimbang. Walaupun peranan wanita telah berubah daripada sektor rumahtangga ke sektor pekerjaan dengan pesat, tetapi perubahan peranan lelaki dari sektor pekerjaan ke sektor rumahtangga secara relatifnya adalah lebih lambat berlaku. Contohnya, hingga kini dalam masyarakat Malaysia, kita masih belum atau kurang mendengar lelaki menjadi ‘house-husband’, walaupun fenomina ini telah wujud di Barat. Masyarakat dan budaya Melayu khususnya masih tidak dapat menerima hakikat bahawa lelaki harus ke dapur, mengurus rumahtangga dan mendidik anak, sedangkan isterinya keluar bekerja. Kalau ini berlaku, dikatakan ‘Barat sudah beralih ke Timur’, alamatnya dunia akan cepat kiamat. Bukan itu sahaja, malah keluarga simetrikal (symmetrical family) di mana suami dan isteri berkongsi sumber dan tenaga dalam urusan rumahtangga termasuk memasak, mendidik anak dan sebagainya (Young & Willmott, 1975) masih belum wujud dengan meluas. Atas asas inilah didapati ramai wanita Melayu yang berhenti kerja atau memilih untuk bersara lebih awal apabila berdepan dengan tuntutan keluarga yang mendesak. Tidak kurang pula yang memilih untuk terus hidup membujang kerana ingin menumpukan perhatian sepenuhnya kepada kerjaya
Saya tidak mengatakan bahawa perubahan peranan kahwinan ini sesuatu yang distruktif bagi kehidupan keluarga. Banyak faedah yang diperolehi apabila kedua-dua pasangan suami isteri bekerja, terutamanya dari segi peningkatan kedudukan ekonomi keluarga. Apa yang menjadi isu ialah soal urusan rumahtangga dan didikan anak-anak. Kita sering dengar anak-anak yang diletak di bawah jagaan pembantu rumah akan didera, malah akan dilarikan oleh pembantu tersebut. Kita sering juga dengar bahawa ada remaja terlibat dalam kegiatan salahlaku seksual di rumah mereka sendiri atas ketiadaan ibu bapa, dan sering juga kita dengar yang suami merogol pembantu rumah, malah merogol anak sendiri kerana isterinya tiada di rumah. Kejadian seperti ini sebahagiannya berpunca daripada perubahan peranan kahwinan yang dimaksudkan.

Petikan Akhbar:

PADANG BESAR: For the past year, a 13-year-old boy has been getting his friends to come over to his house to watch pornographic movies when his mother was at work. Then on several occasions, he would allegedly sodomise, molest or perform oral sex on his victims, one as young as six. During that period, the Form One student from a Felda settlement in Chuping also allegedly molested two sisters after inviting them to his house to watch cartoon shows. Padang Besar deputy OCPD said the boy had been inviting a group of six boys, aged between six and 13, to watch blue films since September last year. The deputy OCPD said the boy’s friends would come over to his house between 3pm and 6pm when his mother was at work and his siblings were at tuition classes. His father had passed away. He said the teenager’s exploits were uncovered last Friday when the six-year-old boy told his stepbrother that the suspect had main belakang. The deputy OCPD said the teenager was arrested after a police report was lodged. The eldest of the six victims, a 13-year-old boy, was also detained for allegedly sodomising the suspect. He said one of the victims, a 12-year-old, supplied the pornographic VCDs which belonged to his father. The suspect told police that it was fun to do what he did with the boys. “He said since there was nothing much to do, he enjoyed passing his time this way,” he added. (The Star, Wednesday September 21, 2005)

(iv) Perhubungan Kekeluargaan
Perhubungan kekeluargaan sebagai sebahagian daripada perhubungan sosial adalah berlandaskan sistem jangkaan yang diterima dan dikongsi bersama oleh anggota masyarakat. Pola perhubungan yang mengikuti atau yang menepati sistem jangkaan ini akan membawa kepada kehormonian dan kestabilan dalam masyarakat dan juga dalam keluarga. Kelemahan fungsi pendidikan keluarga berserta dengan pendedahan kepada pengaruh persekitaran menyebabkan berlakunya kepincangan dalam perhubungan. Dalam konteks perubahan dan pemodenan kini, terdapat anak-anak yang tidak menghormati ibu bapa dan orang tua, menggunakan bahasa kasar dalam perhubungan dengan mereka, mengabaikan tanggungjawab kekeluargaan, dll. Perhubungan antara suami isteri juga ada yang tidak menepati sistem yang berlandaskan adab dan tatasusila Melayu. Kes isteri mendominasi suami, isteri mendera suami, dan isteri tidak menghormati suami dsb., bukan lagi satu perkara baru, malah terlalu kerap berlaku.
Perhubungan antara kaum keluarga dan sanak saudara, lebih-lebih lagi antara kaum keluarga dekat (close relatives) yang pada satu ketika agak mesra dan intim telah banyak terjejas. Kediaman yang berjauhan, kedudukan sosio-ekonomi yang berbeza, sikap tidak mahu mengganggu atau diganggui, semuanya membawa kepada kelonggaran perhubungan. Ikatan emosi dan sentimen yang kuat serta perhubungan yang mesra di kalangan anggota keluarga hanya dapat bertahan selagi mereka tinggal berdekatan antara satu sama lain, atau di bawah satu bumbung. Apabila berjauhan dan apabila terlalu sibuk dengan tugas masing-masing, maka ikatan emosi dan sentimen itu juga menjadi kendur dan luntur. Kadang-kadang saudara dekat atau close relatives tidak dijemput dalam upacara perkahwinan, kematian pun tidak diberitahu. Jika dijemput atau diberitahu sekalipun, ada yang tidak pergi. Bagi saya, pepatah Melayu yang berbunyi, ‘dekat bau tahi, jauh bau bunga’ tidak lagi dapat dipakai sekarang. Apa yang berlaku, iailah ‘out of sigt out of mind’.
Perhubungan keluarga kini banyak berlandaskan faktor kebendaan, khususnya wang. Seperti komoditi yang lain, pada masa ini kasih sayang, kuasa, pengaruh lebih-lebih lagi cinta boleh dibeli dengan wang. Jadi jika ada orang berkata, ‘ada duit apa disayang tak ada duit abang melayang’ itu memang tepat dan benar. Selain itu konflik keluarga dalam bentuk pergeseran suami isteri, perceraian, pergaduhan adik beradik, pilih kasih, dll. juga banyak berpunca daripada faktor kebendaan ini. Saya kira tidak kurang pula yang berlaku pada diri dan keluarga kita sendiri.

KES KEPINCANGAN KELUARGA & MASYARAKAT (Laporan Akhbar Julai – Oktober 2005)
Berikut diperturunkan beberapa kes kepincangan masyarakat dan keluarga Melayu yang saya petik daripada akhbar tempatan semenjak beberapa bulan yang lalu hingga kini. Ini termasuk kes sumbang mahram, pembuangan bayi, deraan, lari dari rumah, poligami dan perceraian, rogol dan mencabul kehormatan, khalwat, kenakalan juvana, penyalahgunaan dadah dan HIV, dan lain-lain. Saya rasa kebanyakan daripada kes-kes ini masih lagi jelas dalam ingatan kita semua.

(i) Kes Sumbang Mahram/Rogol oleh Keluarga Dekat
Seorang anggota tentera dari Markas Staf Stesen Pulau Pinang, Kem Batu Feringghi dihukum penjara tujuh tahun dan sebatan tiga kali selepas didapati bersalah kerana cuba merogol anak saudaranya yang berusia 21 tahun. (Utusan Malaysia, 1 Julai 2005)
Anak menjadi mangsa nafsu ayah sejak di bangku sekolah rendah – pengakuan seorang pelajar IPT (Berita Harian, 22 Julai 2005)
Seorang bekas banduan mengaku tidak bersalah di Mahkamah Sesyen Klang atas tuduhan merogol anak kandungnya yang berusia kira-kira lapan tahun pada 1 September 2005. Sebelum itu tertuduh juga telah dipenjarakan atas kesalahan merogol anak tirinya. (Berita Harian, 10 September 2005)
Raped by father and brother – girl reports to police after 5 year abuse. Investigation by Kota Star district police showed the father had been raping her three times a week when she was 12. He committed the acts while his wife was away or asleep. In an unrelated case another Form Five girl also from the same village who is about four months pregnant lodged a report against her uncle for raping her on numerous occassions over the past two years (New Straits Times, 4 Oktober 2005)

(ii) Kes Deraan
Seorang bayi meninggal dunia dipercayai didera pembantu rumahnya warga Indonesia (Berita Minggu, 3 Julai 2005)
Seorang ibu muda berusia 20 tahun yang menukar pengakuannya kepada bersalah atas tuduhan mendera anaknya sehingga mati, pada tahun 2004 dijatuhi hukuman penjara satu tahun oleh Mahkamah Sesyen Klang (Harian Metro, 27 Ogos 2005)

(iii) Kes Keganasan, Bunuh & Ugutan Bunuh
Seorang peniaga nasi lemak mengaku bersalah di Mahkamah Majistret Kuala Lumpur atas tuduhan melakukan ugutan bunuh terhadap ibunya (Utusan Malaysia 20 September 2005)
Jururawat kanan 36tahun, dari Alai Melaka yang dipercayai dipukul bekas suaminya hingga koma, meninggal dunia selepas diberi alat sokongan hayat di Wad High Depency, Hospital Melaka (Berita Minggu 9 Oktober 2005)

(iv) Kes Poligami & Perceraian
Seorang lelaki 30 tahun, berkata menyedari dia menghidap kanser tulang di bahagian lutut kaki kanannya, isterinya mengambil keputusan meminta cerai dalam tempoh seminggu saja selepas majlis akad nikah dilangsungkan (Berita Harian, 29 Julai 2005)
Seorang anggota tentera, disimbah asid oleh isterinya gara-gara hasrat untuk berpoligami (Utusan Malaysia, 9 Ogos 2005)
Sekurang-kurangnya 10 orang kenamaan berstatus Tan Sri dan Datuk di negara ini pernah bernikah di selatan Thailand dalam tempoh dua tahun sejak 2003. Kebanyakan mereka bernikah bagi tujuan poligami dan mengelak daripada pengetahuan isteri pertama. (Utusan Malysia, 9 Ogos 2005)
Seorang suami, 28 tahun didakwa membunuh isterinya, 24 tahun dengan menikam dan menetak mangsa menggunakan pisau rambo apabila mangsa dikatakan menuntut cerai (9 Ogos 2005)
A lorry driver, angry with his two wives for fighting over him, took weed killer in front of them (The Star, 10 Ogos 2005)
Seorang lelaki bersama isteri keduanya telah membakar surat nikah mereka dengan sengaja, semata-mata untuk merahsiakan perkahwinan tersebut daripada isteri pertamanya. Kini, apabila beliau menghadapi masalah dengan isteri keduanya, lelaki tersebut memohon pula agar pernikahan tersebut diisytiharkan tidak sah sebagai ‘jalan penyelesaian’ keluar baginya (Sisters in Islam, 10 Ogos 2005)
Seorang lelaki, 44 tahun mengaku di Mahkamah Rendah Syariah Gombak Timur bahawa dia ada melafazkan talak melalui telefon dengan perkataan bermaksud untuk bercerai dengan isterinya. Beliau berkata dia berbuat demikian selepas tidak tahan dengan desakan isterinya, yang meminta untuk dilepaskan (cerai) [Harian Metro, 27 Ogos 2005]
Seorang suami yang berang dengan tindakan isterinya melarikan diri dari rumah selepas mengetahui dia berkahwin lain, dikatakan bertindak melanggar mangsa dengan kereta di kawasan perumahan mereka di Jerantut, Pahang (Utusan Malaysia, 29 Ogos 205)

(iv) Kes Lari Dari Rumah
Setiap hari, 15 rakyat Malaysia dilaporkan hilang dengan sebahagian besarnya adalah gadis remaja berusia di antara 14 hingga 21 tahun. Sebilangan besar mereka yang dilaporkan hilang sejak 2003 adalah kaum Melayu iaitu seramai 7,766 orang, diikuti Cina (1,872 orang), India (1,659 orang) dan 821 orang daripada lain-lain kaum. (Berita Minggu, 3 Julai 2005)

(iv) Kes Buang Bayi
Sepasang suami isteri yang sedang menoreh di kebun getah mereka di Kampung Paya Kerchut, Pendang Kedah terkejut apabila menemui bayi perempuan yang masih bernyawa tetapi tidak menangis di kawasan itu. (Berita Harian 7 Julai 2005)
Seorang pelajar tingkatan tiga sebuah sekolah menengah agama di Kuala Pilah telah melahirkan seorang bayi lelaki di dalam tandas sekolah tersebut (Utusan Malaysia 12 Julai 2005)
Seorang bayi perempuan dipercayai baru lahir ditemui dalam sebuah beg di dalam tandas lelaki oleh seorang ahli jawatankuasa Masjid Darul Ihsan, Kubang Rotan, Alor Setar. (31 Julai 2005)
A four-day-old baby-girl was found abandoned at a roadside stall near the KTM quarters, Seremban with a note pleading for Good Samaritans to care for her (The Star, 31 Ogos 2005)
Mayat bayi lelaki dipercayai baru dilahirkan ditemui seorang penduduk kampung yang menangkap ikan di Sungai Kuala Pari dekat Kampung Seri Kinta di sini, semalam. Bayi yang masih bertali pusat berserta uri ditemui terapung dan terlentang dipercayai baru beberapa jam dicampakkan ke dalam sungai berkenaan (Berita Minggu 14 September 2005)
Mayat seorang bayi ditemui dengan keadaan tertiarap di dalam tong sampah dekat Taman Pauh Indah, Bukit Mertajam (Berita Minggu 4 Oktober 2005)

(v) Kes Kenakalan Remaja
Sebuah bas sekolah yang diletakkan di Persiaran Putra, Kuah Langkawi hangus dijilat api setelah dipercayai dibakar oleh sekumpulan pelajar berusia 9, 10 dan 11 tahun (Utusan Malaysia, 3 September 2005)
Mengikut perangkaan Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia (YPJM), dalam tempoh tujuh bulan pertama tahun 2005, kanak-kanak terbabit dalam 27 kes rogol, bunuh (tiga), keganasan yang menyebabkan kecederaan parah (76), kesalahan menyebabkan kecederaan ringan (33), samun berkumpulan (dua), samun bersenjata api (satu) dan 10 kes samun tanpa senjata api. Selain itu, 246 kes membabitkan curi kenderaan, curi malam hari (112), curi siang hari (29), ragut (18) dan 188 kes jenayah lain. Dalam tempoh sama tahun 2004 pula, enam membabitkan kes bunuh, rogol (25), keganasan yang menyebabkan kecederaan parah (110), kesalahan menyebabkan kecederaan ringan (61), samun berkumpulan (tujuh), samun bersenjata api (dua) dan 19 kes samun tanpa senjata api. (Berita Harian 6 Sept. 2005)
Seorang murid berusia 12 tahun di Kampung Pinang Tunggal, Jalan Klang Lama, di sini, ditahan polis untuk kali ketujuh kerana memecah masuk dan mencuri di sebuah pejabat. Budak itu mengaku terjebak dengan jenayah sejak berusia sembilan tahun (Berita Harian 6 Sept. 2005)

(vi) Kes Dadah & HIV
42,068 orang Melayu adalah pembawa HIV kebanyakan membabitkan belia berumur antara 15 dan 40 tahun (Berita Minggu, 3 Julai 2005)
Mengikut statistik, sebanyak 6,648 penagih baru dan 7,915 penagih berulang dilaporkan pada enam bulan pertama tahun 2005 (Utusan Malaysia, 26 Julai 2005).
Dalam tempoh lima tahun sejak 1999, purata penagih baru dikesan di negara ini ialah 17,174 orang setahun atau 1,431 orang sebulan atau 47 orang sehari dan dua orang sejam (PEMADAM, 5 Ogos 2005)
Lebih 70 peratus keluarga penagih dadah di negara ini enggan menerima kembali anak mereka yang telah menjalani rawatan pemulihan manakala 60 peratus tidak mahu menuntut jenazah anak yang meninggal dunia akibat HIV/AIDS di pusat serenti (Utusan Malaysia 28 September 2005)

(vii) Kes Rogol Gadis Bawah Umur (Umum)
Seorang operator pengeluaran yang menghadapi tuduhan merogol gadis bawah umur yang baru sebulan dikenalinya dibebaskan oleh Mahkamah Sesyen di sini hari ini dengan ikat jamin RM2,000 (Utusan Malaysia, 1 Julai 2005)
The Sarawak Education Department is awaiting a detailed report from a school over the sex romps a student there was alleged to have had with four teachers and an office boy (The Star, 29 Julai 2005).
Seorang nelayan dari Perupok berusia 59 tahun didapati bersalah merogol seorang budak perempuan berusia 11 tahun tujuh bulan sehingga menyebabkan mangsa mengandung (Utusan Malaysia, 1 Ogos 2005)
Seorang warga emas, 69 tahun dituduh mencabul kehormatan dua beradik berumur 9 tahun 5 bulan dan 7 tahun 2 bulan yang diletakkan di bawah jagaan isterinya (Utusan Malaysia, 15 Ogos 2005)
Seorang gadis berumur 10 tahun telah dirogol oleh beberapa lelaki dan dibunuh di Tanjung Kupang, Gelang Patah, Johor (Berita Harian, 17 Januari 2004)
Seorang peneroka, 36 tahun yang `tidak tahan’ melihat gadis bawah umur menjemur kain lalu merogolnya, dihukum penjara tujuh tahun dan tiga sebatan oleh Mahkamah Sesyen, Kuantan, selepas didapati bersalah melakukan kesalahan itu (Harian Metro, 27 Ogos 2005)
Seorang guru lelaki yang bertugas di sebuah sekolah rendah di Sekuau, kira-kira 40 kilometer dari Sibu ditahan di sebuah rumah di Jalan Sentosa di sini, selepas polis menerima laporan bahawa beliau merogol tujuh muridnya berusia antara 10 dan 12 tahun, sejak tahun 2004. (Berita Harian, 6 September 2005)

KESIMPULAN
Arus perubahan [ganas] sepertimana berlaku di Barat yang membawa kepada keadaan di mana ada pihak menganggap bahawa insitusi keluarga itu telahpun berkubur atau telah “mati” (a dead institution) dengan amalan-amalan bersifat anti-keluarga seperti bersekedudukan tanpa nikah, hubungan seks sebelum kahwin (pre-marital sex), pemilihan pasangan/perkahwinan sejenis (gay/lesbian marriage), menghalalkan pengguguran, menerima pelacuran sebagai satu profesyen yang sah, memberi hak sepenuh kepada anak luar nikah, dll., semuanya menimbulkan kesan ngeri lagi menakutkan. Ada yang berpendapat, keadaan yang wujud dalam masyarakat Barat hari ini adalah imej masyarakat Melayu (Malaysia) pada masa-masa akan datang. Alasannya ialah kita kini sedang menuju ke arah perubahan (dalam bidang ekonomi, pendidikan, teknologi, dll) serta mengambil atau mempraktikkan strategi pembangunan yang sama seperti negara Barat. Lantaran itu kita akan menerima kesan perubahan yang sama, dan masyarakat kita akan akhirnya menjadi seolah-olah replica masyarakat Barat. Atas andaian yang sama juga, jika insitusi keluarga di Barat dikatakan telah berkubur atau mati, maka institusi keluarga Melayu (Malaysia) juga akan menerima nasib yang sama.
Dalam era globalisasi dan teknologi maklumat kini arus perubahan itu begitu kuat melanda kita semua (mungkin boleh disamakan dengan sunami) yang membawa pelbagai implikasi dalam kehidupan masyarakat. Haba keruntuhan sistem keluarga dalam masyarakat kita telah terasa, dan bahangnya kian menjadi hangat. Soalnya adakah kes kepincangan keluarga yang mengisi dada akhbar hampir setiap hari itu sebagai kes-kes yang terpisah (isolated cases) ataupun sebagai ‘tip of the iceberg’. Dari beberapa perangkaan yang ditunjukkan di atas, saya rasa pendapat yang kedua ada asas-asas kebenarannya.
Tindakan badan-badan kerajaan dan bukan-kerajaan, Jabatan Agama Islam Negeri, sekolah, ibu bapa, PIBG, dan lain-lain agensi kemasyarakatan termasuk orang perseorangan yang peka tentang akibat negatif perubahan, dan yang masih sayangkan sistem kehidupan timur termasuk kehidupan keluarga yang penuh dengan nilai-nilai murni seperti cinta, kasih saying, hormat menghormati, dll., semuanya akan mewujudkan benteng bagi menyekat sunami sosial dan budaya yang sedang dan akan terus melanda itu. Cuma kekhuatiran saya ialah, ada badan-badan yang saya sebutkan itu tidak begitu gigih dan serius melaksanakan tanggungjawab sosial yang diberikan. Ini kerana kita masih berada dalam ‘comfort zone’ dan nasi kita masih belum menjadi bubur.

RUJUKAN
Bott, E. 1971, Family and Social Network. Tavistock Publications. London.
Elliot, F.R. 1986. The Family: Change or Continuity? Macmillan Education Ltd. London.
Harris, C.C. (ed). 1970. Readings in Urban Kinship in Urban Society. Pergamon Press Ltd. Oxford.
Hong, E. (ed). 1983. Malaysian Women: Problems and Issues. Consumers Association of Penang.
Leslie, G. 1973. The Family in Social Context. Oxford University Press. New York.
Lupri (ed). 1973. The Changing Position of Women in the Family and Society. International Studies in Sociology and Social Anthropology. E.J. Brill. Leiden.
Rapoport, R. 1971. Dual Career Families. Penguin Books. Baltimore.

MALAY FAMILY VALUES

MALAY FAMILY VALUES
Yaacob Harun
__________________________________________________________________
INTRODUCTION
Strong family units can be formed, if members of society were to fall back to traditional family values, and to continuously realize their impor­tance in family lives. In Malay society, these traditional family values, among others, emphasize solidarity, authority, fidelity, love, companionship, respect, rights, duties and obligations, and mutual help. It is believed, strong socio-psychological basis for a unified and stable society can be provided for if these values were firmly held by family members, and were constantly instilled into the young minds right from the early years of socialization.
This paper discusses dominant family values in Malay society which are expressed and manifested in the various aspects of the family life. These may include subjects pertaining to marriage, family structure and family functions, the roles of family members, family relationships and a myriad of others which involve the family as the basic institution in society.

MARRIAGE AS THE BASIS FOR FAMILY FORMATION
No civilized human society allows illicit sexual relations outside the family or outside marriage. Pre-marital sex, adultery and extra-marital activities are always regarded as taboos, and to some cultures as sinful activi­ties. These taboos are still operative in eastern societies. Any deviation from the established norms of sexual behaviour is subject to contempt and ridicule.
In Malay society, it is always despicable for couples to engage in sexual activities outside marriage. If they are caught, they will be compelled to marry with or without their families’ consent. The religious authority in every state will monitor and subsequently will take appropriate action on any case that involved illicit sexual affairs between unmarried couples. In the cities, raids are often made on massage parlours, hotels and private houses, and those found guilty will be fined.
Malay parents will theoretically disown their children who bring shame to the family by their act of sexual misbehaviour. Such misbehaviour by the children is expressed in a saying, “menconteng arang ke muka ibu bapa” (to scribble charcoal on the parents’ faces). As a result of which, the family will be in disgrace. It is even worse if an unmarried girl ever gets pregnant for its effect could never be kept away from public knowledge. As the adage says, “bangkai gajah tidak boleh ditutup dengan nyiru, ” which literally means ” the corpse of an elephant can never be hidden under a sieve”.
In the past, a newly solemnized marriage will end in divorce for the married couples if the husband, on the first night of their being together, finds out his wife is no longer a virgin. He can also claim for the dowry to be fully returned to him. If the marriage is prolonged, his social standing and honour would be at stake.
To the Malays, a girl who has lost her virginity by way of having sex before marriage is regarded as “kelapa telah ditebuk tupai” (A coconut which is spoiled by the squirrel’s bite). Such a “spoiled” girl is no longer worthy to be taken as a wife by any man of virtue. In view of this, parents are always on the alert of their daughter’s whereabout, for it has been the general opinion that “to take care of a daughter is a much harder task than to take care of a herd of buffaloes” (menjaga anak gadis seorang lebih susah daripada menjaga sekandang kerbau). The boh-sia phenomenon which is prevalent in the major cities of Malaysia today emanates partly from disorganized family units where parents are too preoccupied with their day-to-day affairs leaving little or no time at all to be with their children, and what more, to check on their activities.
Like in most societies, incest and sex outside marriage are regarded as taboos by the Malays. They are against the teachings of Islam and Malay cus­toms which form the core elements in Malay culture. A person who committs adultery is bound to put his or her marriage on the rock. Most likely it will end up in divorce. A husband is considered “dayus” (not man enough) to have an unfaithful wife around. Nevertheless, the society is less stringent on the husband if he were found out to be the guilty partner. This is probably linked to the idea that males by nature are more promiscuous than females.

CHOICE OF MARRIAGE PARTNERS
Traditionally, the Malays prefer their sons or daughters to choose their life partners among those group of people who share with them many similar characteristics on the bases of status group, economic position, religion, cus­toms, ethnic group, and state of origin. The popular adage, “pipit sama pipit, enggang sama enggang” (birds of a feather flock together), is taken seriously as an important beacon in choosing partners in marriage. To the Malays, a marriage is not only contracted between two individuals, but also between two family groups. Here, compatibility and suitability of the marriage partners is of equal importance to that of compatibility and suitability of co-parents or of two family groups.
It is believed, if couples come from different family backgrounds , they would have nobody to fall back to for support, especially in the crucial years of marriage. To rely solely on the strength of their romantic love, however, is not really a guarantee for a stable marriage. The support system provided for by parents and by family groups from both sides, is just as important as the marriage itself. On this account, therefore, it not is surprising to find that, elements of intervention by parents in their children’s love-marriage families do occur, sometimes even in delicate family matters.

AGE AT MARRIAGE
The relatively longer time taken by a person to equip himself or her­self with the necessary qualifications and relevant skills required by the job market, would lead to the situation where marriage is postponed. Young Malay men and women today, seldom marry before they could secure jobs in the labour market. The marriage age is normally between 25 and 30 years old for males, and between 23 and 27 years old for females.
In the past, a girl who reached the age of 25 years old and was still un­married, was branded, “andartu” (old maid). To Malay parents, there is always a cause for worry if they have daughters of marrying age, who are still single. To have an “andartu” in the family, is a burden, or most appro­priate, a psychological burden for the parents. An “old” unmarried daughter is often labeled “tak laku” ( literally, not salable). This is reflective, either of the girl herself, who is really “old” to the extent of her being labeled as such, or of her character, bad enough to shun potential suitors.
A point to ponder here, is a report by The National Population and Family Development Board, Malaysia (LPPKN), which shows that in 1991, more than 60,000 Malay females around the age of 30 were unmarried, 10 per­cent of them belong to 30-34 years age cohort. The writer believes, if these “andartus” were to get married, there is always a tendency for them to break other marriages, or to shatter the lives of other families by their act of “stealing” other peoples’ husbands or fathers away. The idea of their marrying younger husbands is quelled, as it is very unlikely for any parents to allow their young sons marrying “andartus”.

CHILDREN IN THE FAMILY
Contraceptives and abortion are the inventions of the 20th century to avoid unwanted pregnancies resulting from sex (outside marriage). But as mentioned above, illicit sex in eastern society is sinful and it is very much to be despised. In Malay society, children born outside marriage, theoretically, have no family to turn to for emotional support and companionship, and have no legal right to any property belonging to their biological parents. It is thus through legalized sexual union and within the family institution that children are to be born and raised up.
To the Malays, children are the most valuable assets to the family. The more children a family has, the more they are cherished for, as children are “gifts” from God. A family with many children is a “prosperous” family, though poor economically. Thus, family planning practices and the use of contraceptives which is prevalent in other communities, is less practised by the Malays.
On the other hand, a marriage without children is doomed to shatter. A man will always have the excuse to divorce his wife or to marry again if his wife fails to bear him children. A childless family is subject to all kinds of gossips and comments, the popular one being, “seperti rambutan jantan, orang berbunga dia berbunga, orang berbuah dia tidak”, (Like a male rambutan tree, others flower, it also flowers, but others bear fruit, it bears nothing). This shows how important it is for a family to have children, which by their pres­ence, will not only provide at atmosphere of familiness in the home, but most importantly will strengthen the marital bond between the spouses.
The Malays, generally prefer to have big families, gauged by the number of children born in the family units. A Malay male, normally prefers to marry a much younger wife who could bear the most number of children for the family. It is then, very unlikely, and at the same time, very risky for any woman to fulfill the family’s dream of having a big family, if she happens to be married at the very late age of 35 or so. There are reported cases of divorce on account of wife’s rejection to the husband’s request of marrying a second wife, most probably for the purpose of having more children in the family.

CHILD UPBRINGING
The Malays place a very high value on proper upbringing of children. Instilling good and acceptable cultural values to a young child is not the responsibility of the immediate family members alone, but it has been the shared responsibility of other kin members. An obedient and well- behaved child is openly praised both by his own kinsmen and by neighbours and friends. He is a “budak baik” (good child). (Djamour, 1965:104).
Traditionally, Malay parents have a lot to rely on other kin mem­bers in raising up their own children. Normally, the children are looked after by grandparents or by unmarried aunts when their own parents are out working. The services rendered by these relatives are, however, free of charge.
In the Malay villages of rural Malaysia, the process of socializa­tion within the family also involves the teaching of basic practical skills to prepare the children to take over adult male and female roles. The later is of great importance if the children were to continue staying in the villages and inherit their parents occupations.
As one would noticed, in an agricultural community, fathers gradually teach their sons how to tap rubber trees and collect latex from them, as well as how to roll the latex into sheets. They also teach their sons how to prepare fields for the planting of paddy seedlings and how to harvest the ripened plants (Banks,1973:131). The transi­tion of women to adulthood involves a comparable transmission of responsibility from the mother. She also gradually teaches her daugh­ter to work in the fields, doing the lighter tasks. But most importantly, she teaches her daughter how to be a good homemaker who would be able to take up the tasks of a wife and a mother when she later marries.
While agreeing to the fact that formal secular education is an effective means to socio-economic mobility, as it would help secure outside jobs for their children, some of the Malay parents feel that sons should be better educated than daughters. The majority of the Malays still cling to the idea that women should fully assumed the role of homemaker upon marriage. Much of the family problems with re­gards to child upbringing and management of family affairs could be effectively solved, if the wife-mother is always at home.
In conjunction to this, there is a growing trend among Malay women today to stop work, or to go for early retirement when the demands from the familial sector become stronger. Abdul Hamid Arshad (1988) points out, 44.1% out 943 Malay women interviewed, stopped work upon marriage on the basis of their husbands’ objection for them to continue with their jobs. 26.7% did so on account of taking care of the family, and 10.5% stopped work because of the pressure of child care.

THE POSITION OF WOMEN
Women occupy a subordinate and subservient role position in Malay society. Tendencies of their being discriminated by their menfolk are more prevalent in traditional (rural) families. There are cases when husbands mistreat their wives and singled them out in important family matters. There are also cases when parents give better preferences to their sons than to their daughters, for example in matters pertaining to education and job opportuni­ties outside the home.
Generally, a woman is economically dependent on a man – an unmar­ried girl on her father, a wife on her husband, and an elderly mother on her son. A divorced woman or a widow seldom lives alone with her young children, but will move to stay with her parents or with her married brothers for a period of time until she is able to be on her own, or until she remarries. If she has grown up sons who can take over the role of adult males, then she will continue staying with them, and help raise her grandchildren when the sons have a family of their own, later.
Women’s economic dependency on men is prevalent in the rural society, particularly in situations when economic activities require heavy utilization of manual labour. In Malay society, it is quite improper for a woman to be seen involving herself actively in the occupational sector doing the heavy tasks specifically reserved for men. By so doing, she is often regarded as being “rough”, and “manly”. Her feminine image is affected. A woman with masculine character is often subject to ridicule and contempt.
The role of women as homemaker is almost universal, particularly in traditional cultures. Household chores like preparing meals for the family, cleaning, washing, ironing, and taking care of babies and children have always been regarded as women’s responsibility. The Malays regard the wife as “ibu rumah” or the nucleus of the family. The nickname of “orang rumah” or the per­son who manages the house given by the husband to his wife explicitly explains the expected role position a woman should undertake when she gets married.
Malay parents also give the nickname of “orang dapur”, or the person who manages the kitchen to their new-born baby girl, as opposed to the nickname of “orang balai”, or the person who sits in the hall, given to their new-born baby boy. It has been the society’s perception that a woman’s place is in the home. The notion, “no matter how educated a girl is, she eventually ends up in the kitchen’, had, at one time, greatly influenced the minds of the Malay parents, to the extent that daughters were deprived of their chances of getting good educa­tion. Only after Independence that more educational opportunities were ex­tended by the Malay parents to their daughters.
When a married woman assumes the role of homemaker, it does not mean that she is solely held responsible for the management of the family or of the house the family lives in. Tasks such as repairing the house, painting, fixing roof tiles, etc., still fall under husband’s responsibility. He is to be blamed if the house he and his family live in, is in a dilapidated state. In the eyes of the general public, it is a disgrace to see a woman climbing up to fix roofs, or taking up the tasks of house repair, even though help from her husband, or from any male member of the family is not readily available.
In Malay family system, the husband is the head of the family, a position which is sanctioned by both religion (Islam) and customary law (Adat). The wife, though occupies a subordinate position, also has her conjugal rights de­fined. The authority vested with the husband is not to be calibrated as absolute authority, to the extent of him being allowed to treat his wife as a servant, or at worse, as a slave.
Major family decisions are usually made by the husband, though, in real situation, such decisions are not made without prior consultation with the wife. David Banks (1983), for example, points out that, Malay women, through their passive role, have the prerogative of criticizing bad decisions made by their hus­bands, although they never do this in public.
The duties of a homemaker undertaken by the wife also includes management of family budget. In most cases, she acts as the banker for the family. This is pointed out by Rosemary Firth in her study (1966) among Malay housewives in a fishing community in the west coast state of Kelantan. Firth shows that, in any economic transaction, the husband would always refer to the wife. Djamour (1959), also points out, bitter conjugal quarrels occurred if a man spent a large share of his earnings without his wife’s approval. Husbands who attempted to cheat by keeping some money for themselves were severely repri­manded by their wives for deceit and selfishness.
Though the Malays generally recognize the women’s position in the family, they still subscribe to the idea that a woman should not take over the role as the family head from her husband. With a social system inclined towards the patriarchal type, the Malay society still uphold the dominant position of the husband. A hen-pecked husband is always despised by the society, inasmuch as the society despises a woman who assumes the role of a matriarch in the family.

ROLE OF ELDERS
Among the Malays, age and seniority are two important factors which determine the nature and patterns of their family relationships. The elder and senior members of the family are very much respected, and it is the elders who normally handle all important family matters. They are the source for advice as well as the place for the resolution of family conflicts. Major decisions will not be made until the senior members of the family were consulted.
Respect shown to the elders and senior family members may take various forms. They include, non-intervention in adult discussions, obedience, def­erence, proper manners and body positions in the company of adults, and the usage of low-toned language. It is always expected from the younger family members to make the first move in any form of interaction with their elders. For example, a nephew though occupies a high position in society, is the one who should first pay courtesy calls to any of his uncles and not wait for the later to do so. Within the family circle, a person is respected not on account of his standing in society, but on the basis of his social positions in the family.

FAMILY COOPERATION AND SOLIDARITY
Cooperation among family members is one of the most cherished values in Malay society. It can be in the forms of mutual help and services, collective ownership of property, sharing of family income, maintaining a common budget, and financial support and remittances. Basically, these are, but some of the integrative elements found in the Malay family system which help to bind its members into cohesive units.
Production process in the peasant economic system of rural Malaysia until today relies heavily on family labour (Kuchiba et. al, 1979). Every adult member contributes to the manpower needs of the family and shares the family income. However, economic cooperation of this nature can be sustained when family property such as land is still collectively owned, or when the ownership of the property is still held by the parents.
In Malay society, economic cooperation and interdependence is more obvious or more prominent among the married couples. They involve all kinds of economic activities and processes taken up by the family. Any form of property acquired after marriage will be re­garded as joint property, although the husband is the only contributor. When they divorce, the “harta sepencarian” (acquired property after marriage) will be equally divided among the spouses.
However, the nature of economic relationship and economic coopera­tion between husband and wife in modern Malay family today, is not the same as it was years ago. When the spouses are both working, they tend to have separate budgets and maintain separate bank accounts. Besides, they could no longer help one another at work as both are involved in different occupations. Even if they are engaged in the same occupation, their respective role positions would not be the same. In cases like these, then it is worth pondering, whether the changing conjugal roles in today’s family, will lead to a better conjugal relationship between the spouses, or to something that weakens their marital bond.
Modern families, particularly those found in the cites, are mostly conjugal nuclear families. Since they are quite detached from extended family members, these family units have to be self reliance, meeting most of their needs by themselves. Help and assistance from extended family members who are mostly staying in the rural areas, is hard to come by. In addition, the nature of urban social structure, characterized by heterogeneity, individualism, indifference, and impersonal relationships, also exert great pressure on these “detached” family units. Cases of child abuse, child neglect, and in extreme situation, family dissolution would likely be the resultant effects. In Malaysia, between 1985-1995, a total of 1,440 cases of child abuse were reported. These include, physical abuse (735 cases), sexual abuse (284 cases), and neglected children (421 cases). A majority of these cases were committed by natural parents. [New Straits Times, March 30, 1995].
Apart from the above, emotional attachment, love and a host of other family obligations between members of conjugal nuclear families and their relatives seem to erode and weaken over the years. Grandparents have little chance to talk, to cajole, or to express their love to grandchildren. Slowly, grandchildren tend to regard their grandparents and other extended family members whom they seldom meet, as strangers, having little respect, and harbouring little or no feeling of love and affection towards them. The absence or the loss of love to and from grandparents, as well as to and from other close relatives is one, but the biggest price members of the detached conjugal nuclear family have to pay under the name of development.

FAMILY CHANGE: A THREAT TO TRADITIONAL VALUES
Unfavourable events and developments with negative value standards occurring in the West, which are exposed and transmitted to us through the media, have impinged upon most of our family values. These negative value standards with damaging effects have slowly taken roots in the minds of our young populace.
A good example is the changing role of women which resulted to a major change in the family system and to a conflict in family values. When women are found to be actively involved in the labour market outside the home alongside with men, the outcome of which would be as follows: the husband is no longer the sole breadwinner of the family; there is an increased voice of the wife in the family on important family matters; the husband’s dominant position in the family is being challenged or lessened; the wife is no longer financially de­pendent on the husband; there tends to exist an element of competition be­tween the husband and the wife; and, the family has to surrender some of its major functions, particularly the economic and the educational functions, to relevant agencies outside the family.
In as much as the women have achieved their “freedom” by taking up employment outside the home, and not to continuously succumb to per­forming their oppressed role as wife-mother, very likely, there is bound to arise a conflict of values and a crisis of expectation among family members on important family issues. This is congruence with a statement made by Aida Tomeh (1983) which says, “Real barriers continue to exist for women in extra-familial roles because society still assigns them the primary activity for child care (and management of family affairs), and offers few available alternatives. Some families are designing their own adaptations by adopting marriage styles where husband and wife share home responsibilities and attempt a flexible approach to their occupational activities. However, translating egalitarian attitudes into behaviour poses a strain on the family in view of the stringent demands of the occupational sphere. Strain has also risen from the ambiguity created in men and women who are in the process of exchanging role expectations related to their own and others’ roles”.
For the Malays, it is their culture and reli­gion, that assign their womenfolk, the primary responsibility of child care, or the expressive role of homemaker. If a woman is not neglectful of these duties, or she has reliable household help available to look after her children and relieve her some of her domestic work, while at the same time she needs an income to supplement her husband’s earning, there is no objection in Islam if she goes out to work, but only with the consent of her husband. However, the jobs that she undertakes to do must be lawful from the point of view of Islam. She must not work as a dancer, a model, a barmaid, a waitress, a film actress, a musician, or a prostitute to sell her femininity in order to make money, even with the consent of her husband. (A. Rahman I. Doi, 1990:147).
There are many instances of Malay women quitting their jobs to meet the demands of the family. Abdul Hamid Arshad (1988) reported that, out of 943 women that he interviewed, 44.1 percent of them stopped work upon marriage at the request of their husbands, and another 36.7 percent did so because of the pressure of child care.
Household chores including child care are likely to be carried out by hired maids when both the husband and the wife take up jobs in the labour market. There are instances when parents seldom have the chance to spend quality time with their children. Under these circumstances, the tendency for the children, particularly the youths, to go out to be in the company of their peers, is strong. It is not surprising, therefore, to find Malaysian youths loitering and loafing around in small groups after school or during weekends at the supermarkets and department stores in the cities. But, most alarming is the increased number of youths in­volving themselves in various anti-social activities which are detrimental not only to the family stability but also to national development.
On similar ground, there exists a section of the population, particu­larly the proponents of Marxist-feminist movement in the western countries, who regard the family as oppressive and repressive institution for women. Their stand is based on three major accounts, namely: the family’s regula­tion of women’s labour through the housewife role; the control it gives men over women’s sexuality and fertility; and its structuring of gender identities (Elliot, 1986:126-127).
It is argued, the priority the family gives to household role over other roles for women, limits their participation in paid work outside the home. Subsequently, it cuts them off from opportunities for self-realization and self-fulfillment, makes them economically dependent on men, and denies them a say in the allocation of public resources. The family is also accused of denying women’s right to control access to their own bodies, as well as, to control their own fertility. Women’s sexuality is said to confine only to heterosexual marriage, and as such, will always haunt them by the ever-present risk of pregnancy and motherhood. Lastly, the family is regarded as containing and sustaining within it, ideas of female nurturing and male bread winning which imprison both men and women in particular gender identities.
The proponents of feminist movement are of the opinion, that the psycho­logical identification of women with domestic world, denies them the needs, activities and relationships that are apart from, or may conflict with, their tradi­tional role as wife-mother. As a way out for women from the oppressive and repressive situations in conventional family system, radical pro­posals advocate that marriage be superseded by a range of options. These include, free-love-unions, co-habitation, same-sex pairing or homosexual relationships, celibacy, and that, the family as a child care unit, be replaced by communal child-rearing and professional parenthood. (Elliot, Ibid: 130).
Specifically, the range of marriage or family options listed above, contradicts the teachings of Islam that underlay Malay family lives and values. In Malay society, it is strictly prohibited and despised for men and women to engage in sexual activities outside marriage. Parents will theo­retically disown their children who bring shame to the family by their act of sexual misbehavior. Children born outside marriage, also have no family to turn to for emotional support and companionship, and have no legal right to any property belonging to their biological parents.

CONCLUSION
The prevalence of the numerous social problems and anti-social activi­ties, particularly among youths, is but only a small reflection of value conflict in the family system. The young generation, being vulnerable, is easily in­fluenced by the negative development in the west, and with adoption of new (western) values, they feel they are in confrontation with their parents who still cling to the set of traditional values. The nature of this confrontation is translated into, or is expressed by the youths getting themselves involved in a variety of anti-social activities mentioned earlier.
The present trend of development among youths in Malaysia, as it was pointed out, is a matter of grave concern not only to parents and the general public, but also to the government. All quarters feel that, problems among youths should not be taken lightly, but have to be redressed before things get out of control. On that account, the government has empowered Ministry of Youths and Sports, Ministry of Education, Ministry of Social Welfare, Ministry of National Solidarity, as well as National Population and Family Development Board, and Parent-Teacher Association to plan development strategies for youths, and to take positive measures to address some if not all, of the social problems that involved youths. If left unchecked, these problems will bring pernicious effects to national development and national security.
To the pro-family proponents who feel that family institution be maintained and family values strengthened even in the present era of rapid social change, such earnest effort by the government to address social problems and a variety of anti-social activities that directly affect the family, is much to be appreciated. The writer is also of the opinion, irrespective of the pace of development, the family institution has to be strengthened, its values have to preserved and instilled, and the justifications for its exis­tence as a functional unit in society, have to be constantly upheld by society members. The bad experience the family encounters in the West, which leads to its “demise”, is a lesson to be learnt by all members of society who still place a high value on love, affection, companionship, sense of self, fidelity, chastity, cooperation, mutual help, family protection, and a host of others which no other institution can provide, except the family institution.
As for the Malays in Malaysia, they are aware of the changes that occur around them, and of the negative impacts such changes have on their family system. However, as devout Muslims, they always fall back to their re­ligion for guidance. The writer feels, the majority of the Malays are not easily influenced by anti-family movements with their radical proposal for family alternatives in the west. They are also not easy to fall prey to modern western family values, which are mostly in contradiction to the teachings of Islam.
—————————————
REFERENCES
Abdul Rahman I. Doi. 1990. Women in Shariah. A. S. Noordeen. K. Lumpur.
Banks, D.J. 1983. Malay Kinship. Institute for the Study of Human Issues, Inc. Philadelphia.
Burges, et.al.1971. The Family – From Traditional to Companionship. Van Nostrand Reinhold Company. New York.
Djamour, J. 1965. Malay Kinship and Marriage in Singapore, The Athlone Press. London.
Elliot, F.R. 1986. The Family: Change or Continuity? Macmillan Education Ltd. London.
Firth, Rosemary. 1966. Housekeeping Among Malay Peasants. The Athlone Press. London.
Firth, Raymond. 1963. Malay Fishermen: Their Peasant Economy. Routledge and Kegan Paul. London.
Fletcher, R. 1966. The Family and Marriage in Britain. Penguin Books. Middlesex, England.
Goode, W.J. 1963. World Revolution and Family Patterns. The Free Press of Glencoe. Collier Macmillan Ltd. London.
Hamly. 1995. Bohsia: Punca dan Penyelesaiannya. Percetakan Polygraphic (M) Sdn. Berhad. Ampang, Selangor.
Harris, C.C. (ed). 1970. Readings in Urban Kinship in Urban Society. Pergamon Press Ltd. Oxford.
Hing, A.Y. dan Rokiah Talib (eds). 1984. Women and Employment in Malaysia. Pelandok Publications. Kuala Lumpur.
Hoffman, L.W. 1963. “The Decision to Work”. Nye & Hoffman. The Employed Mother n America. Rand MacNally. Chicago.
Hong, E. (ed).1983. Malaysian Women: Problems and Issues. Consumers Association of Penang. Penang.
Jabatan Perangkaan Malaysia.1980. Laporan Am Banci Penduduk. Jil.2. Kuala lumpur.
Leslie, G. 1973. The Family in Social Context. Oxford University Press. New York.
Kuchiba, et. al. 1979. Three Malay Villages: A Sociology of Paddy Growers in West Malaysia. University Press of Hawaii. Honolulu.
Kuo dan Wong (eds). 1979. Contemporary Family in Singapore. University of Singapore Press.
Leslie, Gerald. 1973. The Family in Social Context. Oxford University Press. New York.
Lupri (ed). 1983. The Changing Position of Women in the Family and Society. International Studies in Sociology and Social Anthropology. E.J. Brill. Leiden.
Murdock, G.P. 1949. Social Structure. Macmillan Company. New York.
Mustafa Hj. Daud. 1991. Perkahwinan Menurut Islam. Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd. Kuala Lumpur.
Nordin Selat. 1976. Sistem Sosial Adat Perpatih. Utusan Publications. Kuala Lumpur.
Ogburn, W.F., dan Nimkoff, M.F. 1965. Technology and the Changing Family. Houghton Mifflin Company. Massachusetts.
Parsons, T. 1977. “The Family in Urban America”. Anderson M. Sociology of the Family. Penguin Books. Middlesex. England.
Rapoport, R. 1971. Dual Career Families. Penguin Books. Baltimore.
Strange, H. 1981. Rural Malay Women in Tradition and Transition. Praeger Publishers. New York.
Tomeh, A. 1983. “A Comparative View on the Changing Position of Women in the United States”. Lupri, E. (ed). The Changing Position of Women in Family and society. International Studies in Sociology and Social Anthropology. E. J. Brill. Leiden.
Yaacob Harun. 1993. Keluarga Melayu Bandar: Satu Analisis Perubahan. Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur.